Avís legal

1.- DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ DE CONTACTE

Miquel Benitez, amb domicili en c/Perú, 14 de 03052 Benidorm, Emebé és el titular de www.miquelbenitez.com
En cas que l’Usuari desitge contactar amb Emebé, ho podrà fer a través del formulari de contacte que apareix en esta web.

2.- CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Les presents Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l’accés i ús del present Lloc Web titularitat d’Emebé. Este Lloc Web és accessible a través de l’adreça www.miquelbenitez.com (d’ara endavant el “Lloc Web”) sent la seua utilització per part de l’usuari (d’ara endavant el “Usuari”) de caràcter gratuït i no requerint la seua visualització prèvia subscripció o registre algun. No obstant açò, la contractació de determinats servicis o productes, sí pot requerir el registre de l’Usuari en el Lloc Web en els termes que es descriuen més endavant i la prèvia acceptació de determinades Condicions Particulars que desenvolupen i complementen les presents Condicions Generals.
 Emebé podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació i/o les Condicions Particulars que, si escau, s’incloguen, mitjançant la publicació d’estes modificacions en el Lloc Web amb la finalitat de que puguen ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Lloc Web o a l’adquisició de qualssevol béns oferits en el Lloc Web.
 Es fa constar expressament que el mer accés i la utilització del Lloc Web atribueixen la condició d’Usuari del Lloc Web, i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari del total contingut de les Condicions Generals i, si escau i si foren aplicable, de les Condicions Particulars en la versió publicada en el Lloc Web en el moment d’este accés. 
En conseqüència, l’Usuari, sota la seua responsabilitat, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar el Lloc Web. 
Les Condicions Particulars seran aplicable a determinats productes, servicis i continguts oferits als Usuaris a través del Lloc Web, l’accés del qual i/o utilització es troben sotmesos a les mateixes, les quals, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. 
Si l’Usuari no estiguera d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals i Particulars, haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc i d’operar a través del mateix.
L’accés i ús del Lloc Web per part dels menors haurà de ser en tot cas supervisat i dirigit per l’Usuari [Representant Legal del Menor], qui declara expressament que l’ús dels mateixos per part d’aquells es fa sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

2.1 OBLIGACIONS DE L’USUARI

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Accés i Utilització i, si escau, les Condicions Particulars que foren aplicable, així com obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d’Emebé, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.
I de manera particular, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Lloc Web a: 
a) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels servicis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats.
b) Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li siga facilitada per Emebé als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferits en el Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a Emebé, amb la major rapidesa, la seua pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’Usuari” i/o la “Contrasenya” per un tercer.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant o a través del Lloc Web cap programa informàtic, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Lloc Web, en qualsevol dels Servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’Emebé, de qualsevol Usuari, dels proveïdors d’Emebé o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
d) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’Emebé, els seus proveïdors o tercers;
i) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc Web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. 
f) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercer.

2.2 EXONERACIÓ RESPONSABILITAT D’EMEBÉ

Emebé ha elaborat este Lloc Web amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Emebé no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels productes, servicis o continguts oferits en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Lloc Web no continga errors o no es trobe actualitzat, quedant exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies. Emebé durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan aviat tinga notícies dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els referits continguts. Així mateix, Emebé no garanteix la fiabilitat tècnica del seu Lloc Web ni l’accés a les seues diferents pàgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers a través del seu Lloc Web, quedant de la mateixa forma exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per la falta de certesa, veracitat, disponibilitat, continuïtat, licitud, actualització i naturalesa de tals continguts.
 Emebé manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària a la data, per a l’accés i/o utilització del mateix. No obstant açò, Emebé no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements tecnològics nocius en el Lloc Web que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts per qualsevol mitjà per tercers. Igualment, Emebé manifesta que el present Lloc Web compta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual.
Així mateix, Emebé no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament del mateix. 
L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Emebé puga patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i en particular de les Condicions Particulars.
Si qualsevol Usuari considerara que el contingut del Lloc Web d’Emebé és il·lícit o lesiona béns o drets de l’Usuari o d’un tercer haurà d’informar d’açò a Emebé mitjançant el formulari de contacte.

2.3 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements [incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, gràfics, imatges, àudio, fitxers, logotips, combinacions de colors, bases de dades, i qualsevol element susceptible de protecció] estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’Emebé.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa d’Emebé i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’Emebé.

Igualment, està prohibida la utilització, en cap concepte, dels signes distintius [marques i/o noms comercials] la propietat industrial dels quals és titularitat d’Emebé, col·laboradors o patrocinadors. L’Usuari només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat i disposat per Emebé, ja siga de manera gratuïta o onerosa.

2.4 ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB

El Lloc Web pot posar a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç [links], tals com, hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca que permeta a l’Usuari accedir a Llocs Web diferents de www.miquelbenitez.com. La instal·lació d’estos links té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a informació disponible oferida per tercers i no implica que Emebé promocione, avale, garantisca o recomane estos Llocs. Els vincles o enllaços que inclou el Lloc Web d’Emebé únicament són oferits com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, titularitat, servicis o productes oferits des dels mateixos.

L’Usuari haurà d’extremar la seua prudència en la valoració i utilització d’estos links quedant Emebé exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s’accedisca a través d’estos.

Així mateix, excepte autorització expressa d’Emebé , no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o home page www.miquelbenitez.com

2.5 COMUNICACIONS ENTRE L’USUARI I EMEBÉ

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que siga precisa entre Emebé i l’Usuari, estos hauran de dirigir-se mitjançant el formulari de contacte o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Emebé. Miquel Benítez. C/ Perú, 14. 03502 Benidorm-Alacant.

Les comunicacions d’Emebé a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per este en registrar-se en el Lloc Web.

L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Lloc Web, i/o la contractació dels productes i/o servicis en ell oferits, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

2.6 COMUNICACIONS COMERCIALS VIA CORREU ELECTRÒNIC

Emebé podrà informar als Usuaris sobre els seus productes, servicis, promocions o ofertes comercials a través del correu electrònic que estos hagen facilitat.

Conforme a l’establit en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic [LSSICE], se sol·licitarà l’autorització de l’Usuari per a poder utilitzar el seu correu electrònic amb esta finalitat.

En qualsevol moment, l’Usuari podrà revocar el consentiment prestat mitjançant correu electrònic usant el formulari de contacte indicant clarament el seu DNI, nom i cognoms.

2.7 NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals anara declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a esta disposició o part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç subsistint en tot la resta la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resulte afectada, per no posada llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, haguera d’afectar-les de forma integral.

2.8 LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

Les presents Condicions Generals d’Accés i Utilització i, si escau, Condicions Particulars, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre, i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Benidorm (Alacant) per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació o execució de les presents Condicions Generals i Particulars.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies